Ośrodek Medycyny
Eksperymentalnej i Innowacyjnej

O nas

Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej wychodzi naprzeciw problemom sektora B+R Regionu i kraju, włączając się w realizację założeń strategii rozwojowych państwa, województwa i miasta. Podstawowe korzyści wynikające z powstania ośrodka polegają na stworzeniu platformy umożliwiającej zaawansowane badania eksperymentalne, jak również prowadzenie badań na „pograniczu” nauk biologicznych, medycyny i technologii. Aktualnie na terenie Małopolski rozsiana jest znaczna liczba niedoinwestowanych drobnych laboratoriów mogących w znakomitej większości prowadzić badania laboratoryjne głównie na gryzoniach, bez należytego zaplecza diagnostycznego i analitycznego. Stworzenie hybrydowego bloku operacyjnego w Ośrodku dającego badaczom niemal nieograniczone możliwości zabiegowe w zakresie chirurgii doświadczalnej i weterynaryjnej, otwiera zamknięte do tej pory możliwości przełożenia skutecznie realizowanych badań z zakresu nauk biologicznych i inżynieryjnych poprzez badania eksperymentalne na możliwość wdrożenia technologii do powszechnego stosowania poprzez publikację wyników wspólnie prowadzonych badań naukowych. Wiele prac naukowych z nauk biologicznych nie znajduje praktycznego zastosowania ze względu na brak pomostu pomiędzy badaniami ściśle laboratoryjnymi a medycyną kliniczną w postaci możliwości prowadzenia badań eksperymentalnych na materiale zwierzęcym. Podobnie ma się sprawa implementacji nowoczesnych technologii do medycyny weterynaryjnej. Przykładem tutaj może być choćby śladowe jedynie wykorzystanie chirurgii laparoskopowej czy endoskopowej w weterynarii.

Infrastruktura Ośrodka, na którą składają się laboratoria badawcze, sale zabiegowe i poradnie specjalistyczne z zapleczem do utrzymania zwierząt (wykorzystywanych do badań i zabiegów) oraz zapleczem biurowym, zapewnia najwyższe standardy dla prowadzenia badań interdyscyplinarnych i innowacyjnych oraz świadczeniu usług badawczych w dziedzinie szeroko rozumianych nauk biomedycznych w tym szczególnie w zakresie medycyny eksperymentalnej.

Zakres badań, który może być realizowany przy wykorzystaniu zaplecza, które zapewnia Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej (tj. bloki operacyjne, pomieszczenia zabiegowe i pooperacyjne), obejmuje przede wszystkim przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach gospodarskich i laboratoryjnych. Zwierzęta te mogą być poddawane różnym typom zabiegów chirurgicznych w celu przygotowania ich, jako modele zwierzęce dla badań z zakresu ludzkich i nie tylko, chorób czynnościowych, neurofizjologii, endokrynologii rozrodu, embriologii stosowanej i doświadczalnej, toksykologii rozrodu, immunoendokrynologii, badań żywieniowych, zjawisk przebiegających na organach i narządach wewnętrznych dotyczących wzrostu i rozwoju. Zabiegi chirurgiczne przeprowadzane będą w obrębie dróg oddechowych, naczyń tętniczych i żylnych, w formie biopsji, czy operacji w obrębie jamy brzusznej, klatki piersiowej, kończyn itp. W celu przeprowadzenia zabiegów chirurgicznych zwierzęta poddawane są odpowiedniej /premedykacji, znieczuleniu ogólnemu lub miejscowemu. Po wykonanym zabiegu pozostają one w ośrodku w pomieszczeniach pooperacyjnych, w celu monitorowania podstawowych funkcji życiowych, poddane są obserwacji w kierunku wystąpienia ewentualnych powikłań związanych z zabiegiem, obserwacji rany pooperacyjnej, czy podawania leków oraz płynów infuzyjnych. Wszystko to odbywa się przy spełnieniu wysokich standardów bioetycznych prowadzenia doświadczeń na zwierzętach.

Bardzo dobre wyposażenie laboratoriów Ośrodka(w tym: laboratorium biologii molekularnej, biochemii, hodowli komórek i tkanek, histopatologii, mikrobiologii, cytogenetyki) zapewnia szerokie możliwości wykonania analiz biochemicznych, serologicznych, mikrobiologicznych, diagnostyki wielu chorób, transplantacji komórek czy narządów w zależności od zaplanowanych eksperymentów. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu laboratoriów naukowcy pracujący w Ośrodku mają możliwość śledzenia skutków przeprowadzonych doświadczeń i zabiegów przy wykorzystaniu metod mało inwazyjnych, takich jak: RTG, USG, TK, czy laparoskopii lub endoskopii.

W Ośrodku jest możliwość realizacji wysoce zaawansowanych technologicznie i metodycznie analiz w zakresie:
a) diagnostyki mikrobiologicznej i wirusologicznej chorób zwierzęcych;
b) diagnostyki parazytologicznej;
c) diagnostyki genomowej przy wykorzystaniu metod analiz biologii molekularnej;
d) badań morfologiczno-biochemicznych płynów i wydzielin ustrojowych;
e) badań stanów fizjologiczno-patologicznych narządów, gruczołów i tkanek;
f) badań cytologicznych i cytogenetycznych; g) endokrynologicznego ustalania funkcji narządów i gruczołów;
h) badań z zakresu fizjologii i patologii ciąży.

W Ośrodku będą też możliwe do przeprowadzenia zaawansowane zabiegi operacyjne w obszarze neurologii, trzewioczaszki, chirurgii klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, kończyn jak i zabiegi okulistyczne. Badania służą m.in. testowaniu nowych technologii medycznych w celu ich przyszłego stosowania w leczeniu i rehabilitacji ludzi.

Pawilon A – budynek Administracyjno - laboratoryjny pełni funkcję administracyjną oraz mieści laboratoria: mikrobiologii, biologii molekularnej, biochemii, tkanek i komórek, cytogenetyczne, histopatologii oraz laboratorium celowe, przeznaczone do badań unikalnych.

Pawilon B – budynek medycyny chirurgii weterynaryjnej – pełni funkcje m.in. bloku operacyjnego

Zwierzętarnie - Pawilony przeznaczone do utrzymania zwierząt doświadczalnych

  • Indywidualne stanowiska dla zwierząt
    • Chlewnia - 14 stanowisk dla świń
    • Królikarnia - klatki przeznaczone dla 30 królików
    • Gryzoniarnia - klatki przeznaczone dla 50 szczurów
  • Pełen system wentylacji mechanicznej
  • Możliwość pełnej regulacji temperatury, oświetlania, wilgotności

Loga

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies